Noutăți legislative 15-29 iulie 2016


 1. ACORD din 10 martie 2016 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 528 din data de 14 iulie 2016

Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan, în dorinţa de a promova în continuare relaţiile de prietenie dintre cele două state, pe bază de reciprocitate, prin facilitarea călătoriilor cetăţenilor statelor părţilor contractante, titulari de paşapoarte de serviciu pe teritoriul statelor lor, au convenit după cum urmează:

 • Cetăţenii statului fiecărei părţi contractante, titulari de paşapoarte de serviciu valabile, pot intra, tranzita sau rămâne fără viză pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante pentru o perioadă care să nu depăşească 90 (nouăzeci) de zile în oricare 180 (o sută optzeci) de zile.
 • Membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale statului fiecărei părţi contractante pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, titulari de paşapoarte de serviciu valabile, precum şi membrii lor de familie, ei înşişi titulari de paşapoarte de serviciu valabile, sunt scutiţi de obligaţia vizei pe întreaga durată a misiunii titularului, cu condiţia ca numirea lor să fie notificată în scris, pe canale diplomatice, cu 30 (treizeci) de zile înainte de începerea misiunii lor oficiale.
 • Paşapoartele de serviciu ale cetăţenilor statului fiecărei părţi contractante trebuie să fi fost eliberate în ultimii 10 (zece) ani şi să fie valabile pentru o perioadă de cel puţin (3) trei luni de la data preconizată a plecării de pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante

 

 1. LEGE nr. 145 din 12 iulie 2016 privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua funcţionarului public

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 528 din data de 14 iulie 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 • Se instituie ziua de 23 iunie ca Ziua funcţionarului public.
 • Ziua funcţionarului public poate fi marcată de către autorităţile şi instituţiile publice prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative.
 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, autorităţile şi instituţiile cu acelaşi specific din România pot acorda, cu prilejul acestei sărbători, premii, distincţii, medalii şi titluri onorifice funcţionarilor publici, pentru merite deosebite.

Aceste programe si menifestări vor fi susținute de Guvern, prin intermediul Agenției Naționle a Funcționarilor Publici, de autoritățile centrale si locale, care vor sprijini material activitațile, dar si de către  Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune.

 

 1. LEGE nr. 142 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 528 din data de 14 iulie 2016

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, notarii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.”

Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b), poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiţii deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a).

(2) Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

(3) Vârstele de pensionare reduse în condiţiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).”

La articolul 65, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârâtă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

La articolul 65, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi Târgu Mureş, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).”

 

 1. LEGE nr. 141 din 12 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

LEGE nr. 140 din 12 iulie 2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 529 din data de 14 iulie 2016

Articolul 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).”

După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

” Situaţiile aprobate de inspectoratul şcolar se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi autorităţilor locale pentru asigurarea finanţării.”

Articolul 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.

(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ.

 

 1. ORDIN nr. 852 din 23 iunie 2016 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 19 iulie 2016

La data de 22 octombrie 2014 a intrat în vigoare Convenţia dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012.

La data de 21 februarie 2016 a intrat în vigoare Tratatul dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014.

– La data de 21 februarie 2016 a intrat în vigoare Tratatul dintre România şi Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014.

– La data de 1 aprilie 2016 a intrat în vigoare Convenţia dintre România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 7 aprilie 2015.

La data de 1 aprilie 2016 a intrat în vigoare Acordul de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010.

La data de 11 aprilie 2016 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2016.

La data de 21 aprilie 2016 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013.

La data de 16 mai a intrat în vigoare Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă între România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015.

La data de 17 mai 2016 a intrat în vigoare cel de-al X-lea Program executiv de cooperare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021, semnat la Bucureşti la 17 mai 2016.

La data de 1 iunie 2016 a intrat în vigoare înţelegerea dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Agenţia de Reglementare în Domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul reglementării şi controlul securităţii nucleare şi al protecţiei radiologice, semnată la Sofia la 20 ianuarie 2016

La data de 3 iunie 2016 a intrat în vigoare înţelegerea dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Cehă privind cooperarea în domeniul silviculturii, semnată la Bucureşti la 9 iunie 2015

La data de 6 iunie 2016 a intrat în vigoare Programul de schimburi în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, educaţiei, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxembourg pentru anii 2016-2021, semnat la Luxembourg la 6 iunie 2016

La data de 1 iulie 2016 va intra în vigoare Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

La data de 1 iulie 2016 va intra în vigoare Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014.

La data de 5 iulie 2016 va intra în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kârgâze cu privire la desfiinţarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bişkek la 16 iunie 2015

La data de 1 august 2016 va intra în vigoare Protocolul adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, deschisă spre semnare la Strasbourg la 24 ianuarie 2002 şi semnată de România la 20 februarie 2015

La data de 1 septembrie 2016 va intra în vigoare Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011 şi semnată de România la 27 iunie 2014

La data de 1 septembrie 2016 va intra în vigoare Acordul dintre România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015.

 

 1. ORDIN nr. 868 din 25 iulie 2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 572 din data de 28 iulie 2016

Ministrul Finanţelor Publice şi Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării rurale emit ordinul prin care stabilesc:

– cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:

a)îngrăşăminte care se încadrează la codurile NC 3101 00 00- 3105 90 80;

b)pesticide care se încadrează la codurile NC 3808 91,3808 92, 3808 93, 3808 99 10;

c)seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 100510, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 august.

Prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9% conform art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

1.Fertilizat; 2.Arat; 3.Discuit sau grăpat; 4.Pregătit pat germinativ cu combinator şi modelat sol; 5.Semănat sau plantat; 6.Tăvălugit; 7.Stropit, prăfuit – combatere boli şi dăunători, erbicidat; 8.Tratarea seminţelor utilizate la înfiinţarea culturilor agricole, cu produse de protecţie a plantelor; 9.Recoltat sau dislocat culturi; 10.Colectarea şi balotarea materialului vegetal, prin presare în baloţi; 11.Tocat resturi vegetale; 12.Prăşit culturi; 13.Executat sau deschis rigole în vederea modelării solului la legume; 14.Nivelatul terenului agricol, prin care se asigura o suprafaţă cât mai plană terenului de cultură, prin reducerea abaterilor de microrelief provocate de celelalte lucrări agricole; 15.Plantatul în biloane la cartof şi legume; 16.Răritul şi decoletarea la sfecla de zahă; 17.Înşirat, balotat, păpuşit la tutun; 18.Cosit; 19.Greblat; 20.Lucrări de însilozare şi depozitare a furajelor în ferme zootehnice; 21.Scarificare, respectiv afânare adâncă pe soluri compactate; 22.Desfundat terenul la adâncimi mari, pentru a favoriza creşterea rădăcinilor; 23.Săpat gropi pentru plantarea pomilor; 24.Tocat coarde, crengi; 25.Lucrări de colectare, sortare, condiţionare, etichetare la legume şi fructe; 26.Operaţiuni de montare a spaţiilor protejate, respectiv sere şi/sau solare; 27.Curăţarea vegetaţiei nedorite şi distrugerea muşuroaielor de pe păşuni şi fâneţe; 28.Supraînsămânţări pe pajişti, amenajare surse de apă pentru animale pe pajişti, parcelarea pajiştilor; 29.Lucrări specifice de evacuare a dejecţiilor şi de asigurarea furajelor în sau din fermele zootehnice; 30.Dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea în fermele zootehnice; 31.Tunsul oilor; 32.Sortarea, marcarea şi ambalarea ouălor; 33.Curăţatul copitelor sau ongloanelor la animale; 34.Decolmatat sau curăţat canale de irigaţii şi/sau de desecare